Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
2 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
3 Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Mức độ 4 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Mức độ 1 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Phụ lục II, III của Công ước CITES Mức độ 2 Lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức độ 2 Lĩnh vực Phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (Đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) Mức độ 2 Lĩnh vực Phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
15 Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
16 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý Mức độ 2 Lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
17 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý Mức độ 2 Lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
18 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thưc vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
19 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
20 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết