Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, hợp chất ô xi hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, hợp chất ô xi hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận(bên thứ ba) Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Công bố sử dụng dấu định lượng Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng hóa đóng gói sẵn nhập khẩu. Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Mức độ 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
12 Thủ tục cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức độ 2 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 3 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 3 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 3 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 3 Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân. Mức độ 2 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết