Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
6 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức độ 2 Quản lý hoạt động xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
7 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 3 Việc làm Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức độ 2 Quản lý hoạt động xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 3 Việc làm Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Chuyển nhượng dự án đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
15 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Mức độ 2 Quản lý lao động ngoài nước Ban Quản lý các Khu công nghiệp Chi tiết
16 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 3 Lao động tiền lương Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết