Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 4 An toàn thực phẩm Sở Công thương, Phòng Kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 4 An toàn thực phẩm Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 4 An toàn thực phẩm Sở Công thương, Phòng kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2 Công nghiệp địa phương Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
5 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 Công nghiệp nặng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Chi tiết
6 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 2 Dầu khí Sở Công thương Chi tiết
7 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 2 Dầu khí Sở Công thương Chi tiết
8 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 2 Dầu khí Sở Công thương Chi tiết
9 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Dịch vụ thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Dịch vụ thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 2 Điện Sở Công thương Chi tiết
14 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 4 Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp lại thẻ an toàn điện 2 Điện Sở Công thương Chi tiết
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 2 Điện Sở Công thương Chi tiết
17 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 2 Điện Sở Công thương Chi tiết
18 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 2 Điện Sở Công thương Chi tiết
19 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 2 Điện Sở Công thương Chi tiết
20 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 2 Điện Sở Công thương Chi tiết