Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Kinh doanh khí Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
4 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
5 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Chi tiết
6 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 Công nghiệp nặng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Chi tiết
7 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 2 Hóa chất Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
9 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Chi tiết
10 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Dịch vụ thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thông báo hoạt động khuyến mại 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4 Thương mại quốc tế Sở Công thương, Ban quản lý khu kinh tế - tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
17 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
18 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Dịch vụ thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết