STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
2 Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
5 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
7 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
8 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
10 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
12 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
13 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Nội vụ Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
14 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Mức độ 2 Nội vụ Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
15 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
16 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
17 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
18 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
19 Chứng thực di chúc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết
20 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Chợ Chu Chi tiết