STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Trại Cau Chi tiết
2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
6 Cấp đổi,cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Trại Cau Chi tiết
7 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Trại Cau Chi tiết
8 Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Trại Cau Chi tiết
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Thị trấn Trại Cau Chi tiết
11 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Trại Cau Chi tiết
12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Trại Cau Chi tiết
13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Trại Cau Chi tiết
14 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
15 Chứng thực bản sao từ bản chính Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
16 Chứng thực chữ ký trong các văn bản giấy tờ Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
17 Chứng thực di chúc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
18 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
19 Chứng thực văn bản khai nhân di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết
20 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Trại Cau Chi tiết