STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (đối với đất tổ chức) Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 3 Tài nguyên khoáng sản,địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
5 Thủ tục Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Khí tượng,thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
7 Thủ tục Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Tài nguyên khoáng sản,địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
10 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 3 Tài nguyên khoáng sản,địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Mức độ 2 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
13 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mức độ 3 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Mức độ 3 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (đối với đất tổ chức) Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Khí tượng,thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
18 Thủ tục Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Mức độ 3 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Thủ tục Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 3 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết