STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Khiểu nại, tố cáo Thanh tra Chi tiết
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Khiểu nại, tố cáo Thanh tra Chi tiết
3 Thủ tục Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Khiểu nại, tố cáo Thanh tra Chi tiết